Revize elektrických zařízení do 1000V

  • Revize elektrických rozvodů a zařízení NN,
  • Revize elektrických rozvodů a  určených technických zařízení (skupina D) v železniční dopravě
  • Revize pracovních strojů,
  • Revize ručního el. nářadí a prodlužovacích kabelů, včetně vedení evidence,
  • Revize rozvodů a zařízení VN,
  • Revize slaboproudých zařízení a rozvodů.
 

Postup provedení revize:

  1. Kontrola potřebné dokumentace
  2. Prohlídka: porovnání dokumentace se skutečným provedením, vhodnosti jednotlivých komponentů s ohledem na prostředí, správné instalace zařízení dle montážního návodu, kontrola jištění, dimenzování kabelů, zakončení kabelů a vodičů, utažení spojů, předepsaného krytí...
  3. Měření: měří se izolační stavy, odpor uzemnění, spojitost ochraných vodičů, napětí na přívodu, impedance, sled fází, vypínací proud a čas proudových chráničů apod.
  4. Vypracování revizní zprávy: zpracování poznámek z prohlídky a naměřených hodnot, zhodnocení stavu instalace, vyjmenování závad a neshod případně doporučení, uvedení výsledku revize. Vše zpracováno do protokolu v tištěné podobě.

Legislativní pohled:

Revize elektrorozvodů může provádět pouze oprávněná, patřičně proškolená osoba, jejíž znalosti jsou pravidelně přezkušovány - revizní technik. Základní legislativní normou je zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru na bezpečnost práce. Základními technickými normami jsou ČSN 33 1500 a především ČSN 33 2000-6. Z prováděcího hlediska jsou revize děleny na výchozí revize (prováděné před uvedením do provozu či kolaudací nové stavby), pravidelné revize (prováděné v pravidelných intervalech, stanovených podle charakteru instalace) a mimořádné revize (představující naprosto podrobné přezkoumání instalace).

Elektrické rozvody jsou tzv. vyhrazeným technickým zařízením, s jehož provozem mohou být spojena rizika ohrožení života, zdraví a majetku. Proto je otázka bezpečnosti provozu těchto zařízení upravena striktně legislativou. Naplnění legislativních požadavků by však nemělo být tou hlavní motivací k důslednému provedení revize. Důsledně a kvalitně provedená revize může odhalit závady, které by mohly vést nejenom k finančním ztrátám (požár, poškození spotřebičů) ale i k ohrožení života a zdraví.

 

Při Vašem zájmu o provedení revize s následným odstraněním závad nás prosím kontaktujte zde.