Revize elektrických zařízení

Provádíme výchozí i pravidelné revize elektrických zařízení nízkého i vysokého napětí dle požadavku zákazníka, příslušných nařízení a norem ČSN. Dále provádíme kontroly ručního nářadí, elektrických spotřebičů, výpočetní a kancelářské techniky.

 

Revize elektrických zařízení do 1000V

Přihlášky pro osazení elektroměru

 

Revize hromosvodu

 

 

Lhůty revizí a kontrol elektrických zařízení, nářadí a spotřebičů stanovují ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500,  ČSN 33 1600ed2

 

Proč provádět revize?

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a jeho povinností je vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat zařízení bezpečné. Závada na elektroinstalaci je častá příčina požáru. Revize je soubor úkonů, jejímž výsledkem je revizní zpráva. Zpráva dává provozovateli obrázek o stavu zařízení, uvádí zjištěné závady a doporučení pro minimalizaci rizik.


Kdo může provádět revize?

Provádět revize může pouze revizní technik elektro s platným oprávněním a osvědčením.


Jak se revize provádí?

Prvním úkolem revizního technika je kontrola dokladů k instalaci - dokumentace skutečného provedení, protokol o určení vnějších vlivů, schémata rozvaděčů, případně výchozí a periodická revizní zpráva. Po kontrole dokladů následuje prohlídka zařízení. Jedná se o vizuální kontrolu zařízení, zda není poškozeno a je vhodně voleno s ohledem na prostředí, ve kterém je instalováno. Dalším krokem je měření. V této fázi revize je nutné instalaci vypnout aby bylo možné provést všechna potřebná měření. Tím provedení revize končí a revizní technik musí vypracovat revizní zprávu. V revizní zprávě objektivně posoudí stav zařízení, uvede případné závady a doporučení. Závěrem zprávy je jednoznačné stanovisko zda zařízení je nebo není schopné bezpečného provozu. Nakonec se revizní zpráva v písemné podobě předá provozovateli zařízení.

 

V případě Vašeho zájmu o technický návrh nebo cenovou kalkulaci nás prosím kontaktujte zde.